Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
TRES hypnotherapie richt zich op zelfhypnose en cursussen in de meest ruime zin. TRES hypnotherapie is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 27260357.

Artikel 3 | Definities
Instructeur: Monique van Zeijl eigenaar van TRES hypnotherapie en gebruikmakend van deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van al haar diensten.
Wederpartij: de cliënt die gebruik maakt van de aangeboden diensten van TRES hypnotherapie.
Overeenkomst: alle afspraken die gemaakt worden tussen wederpartij en zorgaanbieder over de  door TRES hypnotherapie aangeboden diensten.
Cursus: een cursus, workshop, training, presentatie of online webinar/bijeenkomst gehouden uit naam van TRES hypnotherapie.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
4.1. Instructeur zal de cursus naar beste inzicht en vermogen aanbieden/uitvoeren. Instructeur heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

4.2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft wederpartij toestemming zijn/haar NAW gegevens en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van zorgaanbieder voor administratieve doeleinden.

4.3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan wederpartij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan instructeur worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt instructeur zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Overmacht
5.1. Instructeur is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

5.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Instructeur alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

5.3. Instructeur behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is instructeur gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

5.4. Indien instructeur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 6 | Intellectueel eigendom
6.1. Instructeur behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Instructeur heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

6.2. Het verstrekte cursusmateriaal is eigendom van instructeur. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door instructeur voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van instructeur mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal geopenbaard, geëxploiteerd, of op welke wijze dan ook verveelvoudigd worden.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid
7.1. Instructeur biedt geen medisch advies en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die het gevolg is van het opvolgen van aanbevelingen of van het niet opvolgen of niet inroepen van medisch advies. Raadpleeg bij medische vragen een arts, verloskundige, gynaecoloog of specialist. Instructeur is gericht op het zelfstandig vormen van beslissingen voor het eigen leven. Hierbij hoort dat beslissingen onder de eigen verantwoordelijkheid van de persoon vallen.

7.2. Instructeur aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de wederpartij onverantwoordelijk handelt, of dan wel medische of andere belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

7.3. Instructeur is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van wederpartij welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de cursus bij wederpartij aanwezige medische, psychische, en/of fysieke aandoening.

7.4. Tevens kan instructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

7.5. Instructeur behoudt zich het recht voor wederpartij voor verdere deelneming uit te sluiten indien hij/zij door zijn/haar gedrag of anderzijds het normale verloop van een cursus belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van overige deelnemers. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de deelnamekosten onverlet.

7.6. Deelname aan de cursus is voor eigen risico. Instructeur is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met deelname aan de cursus of de annulering van de cursus.

7.7. Instructeur is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van wederpartij. Wederpartij dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen over deelname.

Artikel 8 | Inschrijving en annulering
8.1. Deelname aan de cursus is definitief nadat instructeur het cursusbedrag heeft ontvangen. Zodra wederpartij niet kan deelnemen aan de cursus dient wederpartij de instructeur hiervan direct op de hoogte te stellen. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Annulering door wederpartij geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip of een andere locatie.

8.2. Bij annulering van de online cursus is in alle gevallen 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering voor alle andere vormen van een cursus/workshop etc. geldt dat tot vier weken voor aanvang van de cursus € 25,- administratiekosten wordt gerekend. Het resterende bedrag wordt geretourneerd. Vanaf vier weken tot drie weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

8.3. Onder bepaalde omstandigheden of wegens medische redenen kan een cursus eenmalig verschoven worden. Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid van instructeur. Instructeur zal in het geval van verschuiving een of meerdere data opties voorstellen aan de wederpartij.

8.4. Instructeur behoudt zich het recht voor een cursus af te zeggen wanneer er minder dan drie aanmeldingen zijn. Instructeur zal zich inspannen om de wederpartij de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen op een ander tijdstip. Wanneer dit niet lukt zal het eventueel reeds betaalde cursusbedrag worden geretourneerd.

8.5. Instructeur behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor een cursus te weigeren bijvoorbeeld in verband met psychische klachten van de wederpartij of omdat de groep vol is.

Artikel 9 | Tarieven
9.1. De tarieven van de cursus(sen) zijn te vinden op de website www.TRESzelfhypnose.nl.

9.2. Alle offertes en prijsopgaven door instructeur gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

9.3. Offertes zijn gebaseerd op de bij instructeur beschikbare informatie.

9.4. De wederpartij is op de hoogte gesteld van de door instructeur gevraagde tarieven.

9.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door wederpartij een online cursus is gekocht of voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door instructeur is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

9.6. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

9.7. De instructeur is gerechtigd ieder jaar de (overeengekomen) prijzen te herzien.

Artikel 10 | Vertrouwelijkheid
10.1. De instructeur zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen

10.2. Persoonlijke informatie die met de instructeur en/of begeleider(s) en met de andere deelnemers wordt gedeeld mag door geen partij met buitenstaanders gedeeld worden.

Artikel 11 | Klachten
11.1. Indien wederpartij klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de instructeur: monique@treszelfhypnose.nl

11.2. Na kennisname en bespreking van de klacht met wederpartij zal instructeur zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

11.3. Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.